maandag 17 oktober 2016

Bericht van de Oudercommissie

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 In maart jl. is er vanuit de Oudercommissie een brief verzonden aangaande de vrijwillige ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2016.
Verreweg het grootste gedeelte van de ouders heeft reeds de vrijwillige ouderbijdrage voldaan, waarvoor onze dank. 

De herinneringsbrief welke in september jl. op de info blog is geplaatst, was niet expliciet gericht aan de ouders die de vrijwillige bijdrage reeds hadden voldaan.
Hierover is bij enkele ouders verwarring ontstaan daar het niet voor eenieder duidelijk was dat de bijdrage betrekking had op het kalenderjaar (in plaats van het schooljaar).

De herinneringsbrief had als uitgangspunt om de ouders die de bijdrage nog niet hadden voldaan voor het jaar 2016, erop te wijzen dat zij de mogelijkheid hadden om tot 31 december aanstaande de bijdrage te kunnen voldoen.
De vrijwillige ouderbijdrage is zeer wenselijk daar wij als oudercommissie ernaar streven om het niveau van uitstapjes, vieringen en versieringen voor onze kinderen op hetzelfde niveau te kunnen continueren.

Ten slotte willen wij graag aangeven dat ouders van instromende kinderen (na zomervakantie in Groep 1/2) slechts de helft van de gewenste vrijwillige ouderbijdrage verzocht wordt te voldoen, zijnde € 8,50 in plaats van € 17,00 (het jaarbedrag).

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ouderbijdrage voor 31 december 2016 over te maken naar bankrekeningnummer:


IBAN: NL36 RABO 0122942930 t.n.v. Stichting Trivium inz. OC De Wegwijzer,
onder vermelding van: Ouderbijdrage 2016+ naam en groep van uw kind(eren).


Mede dankzij uw bijdrage hopen we straks terug te kunnen kijken op een leerzaam jaar vol plezier en gezelligheid.


Bij voorbaat dank namens de leerlingen en leerkrachten van de Wegwijzer!


Met vriendelijke groet,

Rachida Stroet-Laghlide
Penningmeester oudercommissie de Wegwijzer

dinsdag 11 oktober 2016

Bericht van de MR

Beste Ouders,

Dit is een bericht vanuit de Medezeggenschapsraad. Tijdens de infoavond op dinsdagavond 4 oktober hebben wij de huidige bezetting van de MR aan jullie voorgesteld. U kunt de namen en gezichten van de MR vinden op de pagina in het menu onder Ouders / Medezeggenschapsraad: http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx Ook hebben we tijdens de infoavond uiteengezet wat jullie het komende jaar van ons kunnen verwachten:

Heb je zelf een vraag of opmerking over schoolse zaken
Heb je een vraag over wat de medezeggenschapsraad kan betekenen voor ouders en leerlingen, neem dan gerust contact met ons op via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl

Vergadering bijwonen of agendapunten aandragen
We vergaderen dit jaar 5 keer:  op  12 oktober, 7 december, 22 februari, 19 april, 28 juni. Mocht je aanwezig willen zijn bij de vergadering dan kan dat. We vergaderen in de lerarenkamer vanaf 20:00 uur. De agenda van de vergadering verspreiden we via deze blog, meestal 2 weken van te voren. Helaas zijn we voor de komende vergadering laat met het verspreiden van de agenda, onze excuses daarvoor. Mocht je vragen hebben over agendapunten of ons input willen aanleveren voor de vergadering mail ons dan via mrdewegwijzerelst@hotmail.nl  en we nemen contact op over het onderwerp.

Verslag vergaderingen
Vanaf aankomende vergadering zullen we een kort verslagje publiceren via deze weblog. Op deze manier willen we jullie op de hoogte houden van de onderwerpen die behandeld worden in de MR.

Ronde-tafel-gesprek 8 en 9 november
Op dinsdagavond 8 en woensdagavond 9 november organiseren we een ronde tafel waaraan we met een groep van maximaal 8 personen zullen we peilen wat er speelt bij ouders. Je bent van harte welkom op een van de avonden. Als je wilt deelnemen mail dan je naam en de avond waarop je wilt deelnemen naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl

Thema-avond
Eind maart hebben we vanuit de MR een thema-avond georganiseerd over het onderwerp Kinderen veilig online en Mediawijsheid. Deze avond werd door het team en door ouders positief gewaardeerd. Daarom willen we ook dit jaar een thema-avond organiseren. U krijgt hiervoor in januari een uitnodiging.

Agendapunten MR-vergadering 12 oktober 2016


Schoolse zaken
- Jaarplan school 2015-2016 (incl. evaluatie doelen)
- Jaarplan school 2015-2016
- Schoolgids 2016-2017
- Vervanging tijdens zwangerschapsverlof Janneke
- Huisvesting
- Communicatie beleid schoolreisje
- Communicatie academische basisschool
- Passend onderwijs (hoeveel kinderen krijgen extra zorg, hoe loopt dat?)
- Communicatie over wel of geen continurooster in de toekomst
- Weblog (klachten over functioneren automatische alert)
- Kerstviering (vragen over programma en capaciteit viering in de kerk)
- Cultuurmiddag
- Personele bezetting pauzes
- Nieuw methode groep 1/2

MR-zaken
- Stand van zaken verkeersituatie rond school (nog veel vragen en klachten over de maatregelen)
- MR jaarverslag 2015-2016
- Handleiding MR
- Jaarplan 2015/2016 opstellen
- Vaste thema’s MR vaststellen ( incl thema avond)
- Ronde tafelgesprekken met ouders (8 en 9 nov)
- Leerlingen - en ouderenquĂȘte
- Vervanging Janneke in de MR tijdens haar verlof
- MR reglement Stichting Trivium
- MR cursus
- GMR
- Oudercommissie
- Rondvraag

vrijdag 7 oktober 2016

Verkeersveiligheid

Beste ouders,

Als Wegwijzer participeren we in een werkgroep Verkeersveiligheid rondom ons gebouw. Deze werkgroep geeft af en toe een infobrief mee. Zie hieronder.

Groet,
Roland Stoffelenmaandag 3 oktober 2016

Ouderbijdrage

Beste ouders,

Er is kennelijk wat verwarring over de ouderbijdrage. De Oudercommissie pakt dit op en er komt een nieuw bericht dat ook weer hier zal worden gepubliceerd.

Excuses voor het ongemak.

Groet,
Roland Stoffelen